Tag: نوشتن کد

I share my academic life!

Tower Of Hanoi | برج هانوی | زبان C

ترم اول برای درس برنامه نویسی،پروژ] پایانترمم ارائه برج های هانوی به شیوه گرافیکی و تصویری بود. به زبان سی.روی این پروژه زحمت زیادی کیشده شد.و اونو توی ادامه مطلب گذاشتم 🙂