Tag: آشنایی

I share my academic life!

اپ آشنایی با رشته مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز

برای ورودی های 96 اپی رو طراحی کردم تا بیشتر با فضای دانشگاه و استاد های گروه مهندسی پزشکی آشنا بشنمیتونید از این لینک دانلود کنید