متلب و سیگنالها و سیستم ها

I share my academic life!

متلب و سیگنالها و سیستم ها

سیگنال ها و سیستم ها درس مهمیه و خیلی هم پایه ای و کاربردی.

بخاطر همین استاد گراوانچی زاده همراه با تدرس فوق العاده، جنبه های عملی رو در متلب نیز باهامون کار میکردن. که توی ادامه متلب کد هاشون رو گذاشتم

 

سری اول مربوط به پلات کردن و شنیدن صدای سیگنالها هستش

x=0:0.01:1 
y=cos(2*pi*(x/0.1))
figure(1)
plot (x,y)
sound(1000*y,8000)

 

 

سری دوم مربوط به کار با دیتا های تعریف شد داخل متلب بود

clc;clear all

load clown
whos

figure(1)
colormap('gray')
imagesc(X)

figure(2)
colormap('hot')
imagesc(X)

figure(3)
colormap('pink')
imagesc(X)


figure(5)
colormap('bone')
imagesc(X)

 

سری سوم، ذخیره سازی و لود اطلاعات

 

clc;clear all
x = 0:3:360
y = sin(x*pi/180)
xy = [x' y']

save sine.mat xy 

clear all
load sine
whos

 

clc;clear all
load train
whos
sound(y)
plot(y)

 

 

سری چهارم اما متفاوت تر و مربوط به رسم فاز و اندازه ضرایب سری فوریه بود.

clear all;clc;close allk=-10:10
%=============

a=1/7 * exp(-j*4*pi*k/7).*sin(5*pi*k/7)./sin(pi*k/7)

%=============
mag=abs(a)
angle=phase(a)
subplot(1,2,1)
xlabel('k')
ylabel('|ak|')
stem(k,mag)
%=============
subplot(1,2,2)
stem(k,angle);
xlabel('k')
ylabel('<a_k')

 

 

سری پنجم هم برای رسم فاز و اندازه تابع سیستم(تابع تبدیل)  بود

که :

num=[2 1 1]
den=[1 2 3 1]
w=logspace(-2,2)
FR=freqs(num,den,w) 
mag=abs(FR)
phase=angle(FR)

subplot(2,1,1)  
loglog(w,mag)
ylabel('|H(jw)|')
xlabel('w')

title( '|H(jw)|' )

subplot(2,1,2)

semilogx(w,phase)
ylabel('phase')
xlabel('w')

 

سطور اول و دوم ، ضرائب صورت و مخرج تابع تبدیل اند.

سری ششم ، شامل ورودی و تابع تبدیل بود که باید خروجی رو محاسبه میکردیم

البته ورودی از نوع دلتا بود و اینکه گفته شده بود در شش نقطه حساب کنید بخاطر همین بعد از 3 2 0 4 بقیش صفره

x1=[3 2 0 4 0 0 0]
a=[1 2]
b=[1 0 2]
y1=filter(b,a,x1)
n=[0:6]
figure(1)
stem(n,y1)
xlabel('n')
ylabel('y1')
title('output')
figure(2)
stem(n,x1)

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,