قدمت سنجی بوسیله کربن و بررسی منابع خطا|محاسبات عددی

I share my academic life!

قدمت سنجی بوسیله کربن و بررسی منابع خطا|محاسبات عددی

این پروژه رو برای درس محاسبات عددی آماده کرده بودم

 

دانلود !

Tags: , , ,