تمرینات درس برنامه نویسی!

I share my academic life!

تمرینات درس برنامه نویسی!

چنتا سوال مهم برنامه نویسی C رو که توی کلاس حل تمرین حل کردیم رو قرار دادم

سوالات خوبی بودند و حلشون خیلی میتونه کمک بکنه

میتونید  از این لینک جواب هاشون رو ببینید

 1. جملات سمت چپ را تصحیح کنید
a) scanf( “d”,value );

 

b) printf( “The product of %d and %d is %d”n, x, y );

 

c) firstNumber + secondNumber = sumOfNumbers

 

d) if ( number => largest )

largest == number;

 

e) */ Program to determine the largest of three integers /*

 

f) Scanf( “%d”, anInteger );

 

g) printf( “Remainder of %d divided by %d isn”, x, y, x % y );

 

h) if ( x = y );

printf( %d is equal to %dn”, x, y );

 

i) print( “The sum is %dn,” x + y );

 

j) Printf( “The value you entered is: %dn, &value );

 

 1. برنامه ای بنویسید که سه مقدار بگیرد و جمع، میانگین ، تفاضل و کوچترین و بیشترین عدد را نشان دهد.
 2. برنامه ای بنویسید که یک عدد چند رقمی را بگیرد و هر رقم را در یک سطر نشان دهد.

4.در شرکتی سالانه 150 خودکار و 50 بسته کاغذa4 مصرف میشود.در پایان سال، این شرکت می خواهد بداند که در سال آینده چقدر باید براي این بخش از تجهیزات اداري، هزینه کند. برنامه اي بنویسید که قیمت این اقلام را در امسال از ورودي خوانده، با خواندن نرخ تورم در سال آینده، هزینه شرکت را در این بخش حساب کند و به خروجی ببرد. تورم به صورت درصد وارد می شود که برنامه باید آن را به یک مقدار اعشاري تبدیل کند.مثلا اگر تورم را به صورت 5,6 از ورودي بخواند باید آن را به صورت 0,056 به کار ببرد.

 1. برنامه ای بنویسید که قد و وزن را بگیرد وBMI را حساب کند
 2. برنامه ای بنویسید که حرف اول نام و نام خانوادگی را بگیرد و به شکل دلخواه تنظیم کند.
 3. برنامه ای بنویسید که شکل مقابل را نمایش دهد :

       #####
$$$$$
&&&&&

 1. برنامه ای بنویسید که عدد صحیحی را گرفته و آنرا با کاراکتر * نشان دهد.

مثال x=5

*

**

***

****

*****

 1. برنامه ای بنویسید که عدد صحیحی را گرفته و آنرا با کاراکتر * نشان دهد. ( دو تا دوتا کم شود)

مثال :  x=3 :

***

*

 1. برنامه ای بنویسید که عدد صحیحی را گرفته و مشخص کند ان عدد اول است یا خیر.
 1. برنامه ای بنویسید که عددی را گرفته و فاکتوریل آنرا حساب کند.
 2. برنامه ای بنویسید که رشته ای را از کاربر بگیرد و حروف تکراری پشت سر هم را از آن حذف کند
 3. برنامه ای بنویسید که رشته ای را از کاربر بگیرد و بررسی کند که ایا از طرف یکسان است یا خیر

مثال : reer از دو طف یکسان است ولی reza از دوطرف یکسان نیست

 1. برنامه ای بنویسید که رشته ای را از کاربر بخواند و جمع اعداد داخل رشته را حساب کند