اپ آشنایی با رشته مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز

I share my academic life!

اپ آشنایی با رشته مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز

برای ورودی های 96 اپی رو طراحی کردم تا بیشتر با فضای دانشگاه و استاد های گروه مهندسی پزشکی آشنا بشن
میتونید از این لینک دانلود کنید

Tags: , , , , , , , ,